Reload Request 老友互助補檔區

回應 #19479

@chisd 我無剪過呀,如果你唔啱用就睇吓有無其他人有啦,不過我自己有試過剪廣告後都無出任何ERROR